DEIONIZATION FLOW DIAGRAM 

Water Softeners (ระบบ SOFTENER) เป็นระบบผลิตน้ำอ่อนด้วยสารกรอง Resin ซึ่งเป็นสารกรองที่อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุ ลดความกระด้างของน้ำ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ ซึ่ง Cation Resin ยังแบ่งออกเป็น industrial Grade และ Food Grade นอกจากนี้ Cation Resin สามารถฟื้นฟูสภาพหลังการใช้งานโยการล้างด้วยน้ำเกลือตามสัดส่วนที่กำหนด

Deionized water (DI) หรือ น้ำ DI เป็นน้ำที่ผ่านการกรองไอออนออก ด้วยชั้นตัวกรองเรซินซึ่งสามารถจับไอออนในน้ำได้ทั้งประจุบวก (cation)และประจุลบ (anion) จึงทำให้ได้น้ำที่ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่ และเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงอย่างแท้จริง เพราะโมเลกุลที่เหลืออยู่จะมีเพียงโมเลกุลของน้ำH2O เท่านั้น ปัจจุบันวิธี deionization เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ และยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับวิธีการทำให้น้ำบริสุทธิ์วิธีอื่นๆ เช่น RO การกรองหรือการกลั่นอีกด้วย ถึงแม้ว่าวิธี DI จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ก็มีข้อกำจัดคือไม่สามารถกรองจุลินทรีย์ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีอื่นควบคู่กันไป

ประโยชน์ของน้ำปราศจากไอออน น้ำชนิดนี้ มักใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำปฏิกิริยาในระดับห้องปฏิบัติการ เพราะเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งปัจจุบัน น้ำ DI ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางเช่น ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และงานชุบโลหะ เป็นต้น

DEIONIZATION FLOW DIAGRAM